Chinese
 

95.3

95.7

ETTV

CCTV4

   
French
 
95.1 TV5    
German
 
95.4 DW    
Italian
 
95.5 Rai    
Japanese
 
95.2 TV Japan - English, Japanese    
Spanish
 
  95.6 CNN EspaƱol